DUYURU [09.01.2012]


Makalelerimizin tam metinlerine Ebsco ve ProQuest akademik veri tabanlarından

ulaşabilirsiniz. 

Bilgi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2
Yurttaşlık Ahlakı Olarak Sosyal Sermaye | Pdf : 
Zeynel Abidin Kılınç
Bu çalışmada cemaatçi teorinin liberalizmin moral otonomi ve tarafsızlık ilkelerinin toplumun moral dokusunu tahrip ettiği ve nihilizme yol açtığı eleştirisine karşı ortak moral geleneğe dayalı cemaatçi iyi toplum vizyonunun günümüz çokkültürlü ve değer çoğulculuğu özelliklerine sahip toplumları için uygun olmadığı ve sosyal sermaye teorisinden hareketle liberal toplumların kendilerine özgü bir tür yurttaşlık ahlakı geliştirebilecekleri ileri sürülmektedir.

Avrupa’nın Türkiye Algılaması: Türkiye’nin Avrupa Birliği İçin Anlamı
Muhittin Ataman, Veysel Ayhan, Mehmet Dalar
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda tarafların bir diğerine al-gılamaları önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada Avrupa’nın Türkiye algılaması konusunda bir değerlendirme yapılmıştır. AB algılamasının doğru anlaşılması için öncelikle Avrupa Birliği fikri üzerine kısa bir analiz yapılmış, daha sonra da Türkiye’nin farklı alanlarda AB için anlamı ve AB ülkelerinin Türkiye algısı üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda tarih, coğrafya, ekonomi, AB kamuoyu ve uluslararası sistem faktörleri dikkate alınarak Türkiye’nin AB için anlamı belirlenmeye çalışılmıştır.

Siyasetsizleştirilmiş Toplum ya da Halksız Cumhuriyet: Sosyal Demokrasinin CHP Pratiği
Bünyamin Bezci
Türk siyasal hayatında sosyal demokrasi pratiği CHPde somutlaşmıştır. Fakat CHPnin sosyal demokrasi ile ilişkisi korumaya çalıştığı temel ilkelerle sorunludur. Sosyal demokrasi halkın talepleri üzerine oturan politik bir ideolojidir. Oysa CHPnin halkçılığı halka göre biçimlenen değil, halkı biçimlendirmeye çalışan bir anlayıştır. Devlet halka ait olması gereken politikliği uhdesinde bulundurmakta ısrarlıdır. CHPde altmışlı yıllarda başlayan sosyal demokrasi pratiği, söylemdeki uyumluluğa rağmen Sosyalist Enternasyonalin çizgisine oturmamıştır. Sosyal demokrasi ideolojisinin dönüşümlerini takip edemeyen CHP, son olarak küreselleşen kapitalizmin yarattığı yeni politik ortama da ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Kendi politik ilkeleriyle hesaplaşamayan CHPnin sosyal demokratlaşması da zor görünmektedir.

Türk Kamu Yönetiminde Etik ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Süleyman Yaman Koçak, Gülçin Yüksel
Çalışmada kamuda etik kültürünü geliştirmek, etik davranış ilkelerini belirlemek ve bu ilkelere aykırılıklarla ilgili inceleme ve araştırma yapmak görevlerini üstlenen Başbakanlığa bağlı Kamu Görevlileri Etik Kurulunun yapısı ve etkinliği incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla önce ‘etik’ kavramı üzerinden yola çıkılarak ‘kamuda etik’in dünyadaki ve Türkiye’deki gelişi-minden bahsedilmiş, daha sonra Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun faaliyet-leri, yapılan başvurular ve bu kanunla ilgili değişiklik tasarısı üzerinde du-rulmuş, son olarak da Kurulun yapısına ve işleyişine yönelik bazı eleştirilere yer verilmiştir.

Liderlik Davranışı ve İş Doyumu: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde Uygulamalı Bir Çalışma
Ahmet Özkiraz, Cengiz Seyfikli
Bu çalışmanın amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’nde değişik kademelerde görev alan yöneticilerin liderlik davranışlarının personel iş doyumuna etkisini belirlemektir. Araştırma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan kişiler üzerinde yapılmıştır. Veriler standartlaştırılmış mülakat formlarıyla elde edilmiştir. Yöneticilerin liderlik davranışlarını tes-pit edebilmek için faktör analizi kullanılmıştır. Gruplar arasındaki fark için Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Liderlik davranışlarının iş doyu-mu üzerindeki etkilerinin bulunabilmesi için korelasyon analizi kullanılmış-tır. Liderlik tarzları tip kavram olarak; destekleyici, araçsal, başarı yönelimli ve katılımcı liderlik tarzları olarak düşünülmüştür. Destekleyici, araçsal, ba-şarı yönelimli ve katılımcı liderlik tarzlarının, personel iş doyumu üzerinde pozitif etkisi olduğu belirlenmiştir.